Domov ı O nas

O nas

Kaj je Zbornica kliničnih psihologov?

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (v nadaljevanju ZKP) je samostojna poklicna organizacija kliničnih psihologov ter psihologov, zaposlenih v zdravstvu na področju Republike Slovenije. ZKP je bila leta 2002 ustanovljena zaradi dolgoletne potrebe po samostojnem reševanju skupnih interesov in zavzemanja za poklicne interese kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu v Sloveniji. ZKP ureja vrsto organizacijskih vprašanj, status klinične psihologije in psihologije kot stroke, skrbi za raven strokovnosti članov ter za vse interese in potrebe članov.

Kdo so člani Zbornice kliničnih psihologov?

V ZKP se združujejo psihologi zaposleni v zdravstvu. To so specialisti klinične psihologije, specializanti klinične psihologije, psihologi pred nastopom specializacije, psihologi pripravniki v zdravstvu, psihologi ki opravljajo preventivno zdravstveno dejavnost ter upokojeni klinični psihologi. Člani so lahko tudi psihologi, zaposleni na področju izven zdravstva, ki je vsebinsko smiselno povezano s področjem delovanja ZKP.

Cilji in dejavnosti Zbornice kliničnih psihologov

Zbornica uresničuje svoje cilje z opravljanjem naslednjih nalog, ki so podrobneje opredeljene v statutu:

– Skrbi za skladen razvoj kliničnopsihološke in psihološke dejavnosti v zdravstvz n vzpodbuja sodelovanje med člani;

– Sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih dokumentov, ki se nanašajo na področje kliničnopsihološke dejavnosti v Sloveniji;

– Sodeluje z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za pravosodje in Razširjenim strokovnim kolegijem za klinično psihologijo;

– Organizira strokovna izobraževanja s področja klinične psihologije;

– Izdaja strokovno revijo Klip – Revija za teorijo in prakso klinične psihologije;

– Vodi register svojih članov.

Pomembnejše aktualne dejavnosti Zbornice kliničnih psihologov

– Organizacija nudenja prostovoljne psihološke pomoči prebivalcem Slovenije ob letošnjih katastrofalnih poplavah. Opravljenih je bilo več kot 100 intervencij na terenu.

– Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri izvedbi razpisov financiranja specializacij iz klinične psihologije v okviru Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028;

– Prizadevanje za pridobitev polnih javnih pooblastil s področja klinične psihologije;

– Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje na področju izvedenskega dela kliničnih psihologov ter širitev mreže izvedencev klinične psihologije;

– Osveščanje javnosti o neurejenem področju psihoterapije v Sloveniji in prizadevanje za ureditev psihoterapije kot zdravstvene dejavnosti v okviru Ministrstva za zdravje;

– Prizadevanje za ustrezno vrednotenje storitev klinične psihologije na Zavodu za zdravstveno zavarovanje

– Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri postopkih priznavanja v tujini pridobljenih poklicnih kvalifikacij;

– Sodelovanje pri izvajanju specialističnih izpitov na Ministrstvu za zdravje;

– Sodelovanje pri izvajanju strokovnih izpitov na Ministrstvu za zdravje;

– Sodelovanje članov UO z drugimi strokovnimi združenji doma in v tujini (predsednica ZKP dr. Sana Čoderl Dobnik kot predstavnica Slovenije deluje v okviru Evropskega združenja klinične psihologije in psihološke terapije (EACLIPT), v katerega je vključenih 46 držav, Anica Prosnik Domjan v Evropskem združenju za psihologijo in pravo (EAPL) deluje v funkciji varuhinje pravic članov).

Kaj prinaša članstvo v Zbornici kliničnih psihologov?

– Pomoč pri urejanju strokovno-kadrovskih problemov članov;

– Pomoč Komisije za etiko pri reševanju etičnih dilem, s katerimi se psihologi srečujejo pri svojem delu;

– Enkrat letno prejemanje tiskanega izvoda revije Klip – Revije za teorijo in prakso klinične psihologije;

– Ažurno obveščanje o dejavnostih ZKP in pomembnejših strokovnih srečanjih in drugih informacijah preko elektronskega novičnika ZKP Novice;

– Dostop do članskega dela spletne strani ZKP;

– Popusti pri izobraževanjih v organizaciji ZKP;

– Možnost sodelovanja na strokovnih sekcijah ZKP;

– Podporo Sindikata zdravstva in socialnega varstva pri urejanju vprašanj vezanih na delovno-pravna razmerja in kadrovske zadeve.

V kolikor se želite v Zbornico kliničnih psihologov včlaniti, nas kontaktirajte.