Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

1. člen

Splošni pogoji poslovanja Zbornice kliničnih psihologov Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe storitev, katerih izvajalec je Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (v nadaljevanju: zbornica), ter obveznosti naročnika (v nadaljevanju tudi: kupec ali potrošnik). Na spletni strani so predstavljene naše storitve, podrobne informacije in cene izdelkov (npr. publikacij).

Identifikacijski podatki zbornice:

Naziv: Zbornice kliničnih psihologov Slovenije 

Naslov: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI 96486813

Matična številka: 1677691000

IBAN TRR: 02014 0092300605 pri NLB

Elektronska pošta: info@klinicna-psihologija.si

Telefon: 040 683 339 (v času uradnih ur, sredo in petek od 10.00 do 12.00)

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je z navedenimi podatki vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana. Številka odločbe o vpisu v register društev: 2/05-06-026-855/2001-8. Datum izdaje odločbe in vpisa v register: 13.06.2002.

Predmet pogojev je lahko:

  • članstvo v Zbornici kliničnih psihologov Slovenije,
  • nakup publikacij preko spletne strani,
  • prijava na izobraževanje v organizaciji zbornice
  • prijava na specialistični izpit iz klinične psihologije

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o poslovnem sodelovanju v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika in dopolnjujejo pogodbo med naročnikom in izvajalcem. Splošni pogoji zavezujejo pogodbenika kot pogodbena določila.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Naročnika zavezujejo splošni pogoji, ki so na dan oddaje naročila objavljeni na spletni strani https://www.klinicna-psihologija.si  Z oddajo naročila za določeno storitev na našem spletnem mestu naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnimi Splošnimi pogoji poslovanja in da z njimi soglaša.

2. člen

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za zdravstveno storitev. V okviru svojega delovanja samo zagotavlja določene infomacije o ambulantah za klinično psihologijo.

3. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta zagotavljali ažuren pretok informacij in nasprotno pogodbeno stranko obvestili o vsem, kar bi lahko vplivajo na predmet in izvedbo pogodbe.

Članstvo v Zbornici kliničnih psihologov Slovenije

4. člen

Včlanitev v zbornico je mogoče preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi: https://klinicna-psihologija.si/kontakt/V Zbornico se lahko včlanijo specialisti klinične psihologije (kot redni člani) ter psihologi, zaposleni z zdravstveni dejavnosti brez dokončane specializacije iz klinične psihologije (kot pridruženi člani). Pridruženi člani so lahko tudi univerzitetni diplomirani psihologi, zaposleni na področju izven zdravstva, ki je vsebinsko smiselno povezano s področjem delovanja ZKP.  

Za včlanitev v Zbornico je treba zagotoviti podpisano pristopno izjavo, kopijo diplomske oz. magistrske listine, potrdilo o zaposlitvi v zdravstveni dejavnosti ter potrdilo o plačani članarini. Podrobne informacije bodo zagotovljene preko elektronske pošte. V postopku včlanitve se mora naročnik strinjati s temi splošnimi pogoji ter politiko zasebnosti Zbornice. Osebni podatki, ki jih bo naročnik posredoval, se bodo uporabljaji samo za obdelavo zahteve za včlanitev v Zbornico.

Članstvo v zbornici prinaša prejemanje tiskanega izvoda revije Klip, ki izhaja enkrat letno, popuste pri izobraževanjih v organizaciji zbornice, ažurno obveščanje o aktivnostih zbornice preko elektronskega novičnika ZKP Novice ter pomoč zbornice pri urejanju strokovno-kadrovskih problemov članov. Natančnejše informacije bodo naročniku zagotovljene preko elektronske pošte.

Ob registraciji novega uporabnika je zraven članarine treba poravnati še strošek pristopnine, ki znaša 10 EUR. Pristopnina se praviloma poravna le enkrat, razen če uporabnik kakšno leto ne poravna članarine. V tem primeru se članu ob ponovni aktivaciji članstva, zraven letne naročnine, naloži plačilo pristopnine v višini 50 EUR.

Letno članarino ter pristopnino se poravna preko storitve Paypal ali direktno na račun zbornice. Po oddaji naročila boste preko elektronske pošte prejeli predračun z vsemi navodili za plačilo. Plačilo lahko opravite tudi preko posebne položnice ali z uporabo BN02 obrazca v spletni banki. Po prejetem nakazilu na TRR zbornice, je kupec po elektronski pošti obveščen o potrditvi naročila in nadaljnjimi navodili. Predračun je za kupca do plačila zneska neobvezujoč.

Po uspešno zaključeni registraciji bo član prejel svoj uporabniški račun s katerim bo lahko vstopal na članske strani Zbornice.

Nakup publikacij

5. člen

Spletna stran Zbornice omogoča tudi nakup publikacij v tiskani in/ali spletni obliki. Naročilo publikacij je na voljo na povezavi: https://klinicna-psihologija.si/publikacije/, kjer je naročniku na voljo več informacij o posamezni publikaciji.

Za nakup publikacije mora uporabnik zagotoviti navedene osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, naslov pošiljanja) ter poravnati kupnino. Osebni podatki se bodo obdelali izključno z namenom nakupa ter dostave izbranih publikacij. Za uspešno odajo naročnilnice se mora naročnik strinjati s temi splošnimi pogoji ter politiko zasebnosti Zbornice.

Tiskane publikacije (revije) se posredujejo po pošti, pri čemer se stranki zaračuna strošek poštnine.

Vse publikacije je mogoče kupiti v digitalni obliki, zaloga tiskanih revij pa je lahko omejena. Po izpolnitvi naročilnice bo Zbornica preverila ali razpolaga s tiskanim izvodom publikacije. Ob morebitni nedobavljivosti naročenih publikacij vas bomo obvestili o spremembah in vam omogočili tudi preklic naročila, zamenjavo naročenega artikla ali kakšno drugo dogovorjeno možnost, ki vam bo ustrezala.

Kupnino publikacije, skupaj s poštnino, če se ta pošlje po pošti, se poravna direktno na račun zbornice. Po oddaji naročila boste preko elektronske pošte prejeli predračun z vsemi navodili za plačilo. Plačilo lahko opravite tudi preko posebne položnice ali z uporabo BN02 obrazca v spletni banki. Po prejetem nakazilu na TRR zbornice, je kupec po elektronski pošti obveščen o potrditvi naročila in nadaljnjimi navodili. Predračun je za kupca do plačila zneska neobvezujoč.

Po poravnavi kupnine bodo digitalne publikacije posredovane v roku treh (3) dni, tiskane publikacije pa bodo predane pošti v roku treh (3) dni.

Ob prejemu tiskanih publikacij ste jih pred prevzemom dolžni vizualno in številčno pregledati, ter zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu.

6. člen

Izdaja računa

Po  opravljenem plačilu  boste prejeli račun  v pdf formatu na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Pred oddajo naročila ste dolžni preveriti pravilnost podatkov. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

7. člen

Uporaba spletne strani Zbornice

Zbornica ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje interneta,

– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– uporabo spletne strani v nasprotju s pravili, ki so vsesplošno znana varni uporabi interneta,

– kakršnekoli neželene ali nezaželjene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepravilne uporabe spletne trgovine.

8. člen

Omejitev odgovornosti

Zbornica si po najboljših zmožnostih prizadeva za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Vse fotografije so simbolične, kar pomeni, da lahko barvni odtenki ali videz izdelkov (npr. publikacij) odstopajo od dejanskega stanja publikacij. 

Zbornica v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje interneta,

– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– uporabo spletne strani v nasprotju s pravili, ki so vsesplošno znana varni uporabi interneta,

– kakršnekoli neželene ali nezaželjene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepravilne uporabe spletne strani.

9. člen

Pritožbe

Kakršnekoli pritožbe naročnikov sprejemamo preko elektronskega naslova: info@klinicna-psihologija.si  ali preko navadne pošte na naslovu: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana. Zbornica se bo v primeru pritožb trudila izpostaviti primeren sistem za obravnavanje pritožb in vsak postopek obravnave pritožbe obravnavala zaupno. 

10. člen

Izjava glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov zbornica ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Zbornica v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju sporov na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

V kolikor spori ne morejo biti rešeni sporazumno, bo vse spore v zvezi s temi splošnimi pogoji poslovanja reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Reklamacije

Pod pogoji naštetimi v Zakonu o varstvu potrošnikov, zbornica odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Naročnik lahko od zbornice zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska (v tem vrstnem redu). V primeru neskadnosti blaga naj naročnik kontaktira zbornico.

Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in zbornici omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o neskladnosti lahko naročnik zbornici sporoči osebno, o čemer mu zbornica izda potrdilo. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, zbornica o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika. Kadar naročnik odstopi od prodajne pogodbe, zbornica naročniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Če naročnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, zbornica vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dala zbornica zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Zbornica mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu storitvi sporen.

12. člen

Pravica potrošnika do odstopa pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti zbornico, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V skladu s 135. členom Zakona o varstvu potrošnikov, potrošnik nima pravice odstopiti, ko gre za pogodbo o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij. Če je potrošnik v skladu z zakonom upravičen do odstopa od pogodbe, začne 14 dnevni rok za odstop od pogodbe teči z dnem, ko je potrošnik ali od njega pooblaščena oseba pridobil dejansko posest nad blagom. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik zbornici sporoči na predpisanemu obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči zbornici, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Blago, ki ga prejme zbornica od potrošnika mora biti vrnjena nepoškodovano imeti mora originalno pritrjene vse oznake, mora biti zapakirana v original embalaži in mora biti v nespremenjeni količini. Paket mora biti poslan kot pošiljka brez odkupnine. V zvezi z odstopom od pogodbe potrošnik krije stroške vračila blaga. V primeru odstopa od pogodbe zbornica nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Zbornica vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo s 3. 10. 2023.